گرد همایی روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی
استعدادهای هنری پنهان در خراسان رضوی باید شناسایی شوند ۱۲ تیر ۱۳۹۷
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی:

استعدادهای هنری پنهان در خراسان رضوی باید شناسایی شوند

محمد جعفر مروارد: استعدادهای فرهنگی هنری پنهان در شهرستانها استان باید شناسایی و حمایت شوند.