پرورشی
برخی به دنبال زیرسوال بردن حیثیت آموزش و پرورش هستند ۱۷ دی ۱۳۹۷
محمدعلی نبی‌پور؛

برخی به دنبال زیرسوال بردن حیثیت آموزش و پرورش هستند

فرماندار کاشمر اظهار داشت: برخی افراد به خاطر مسائل و اغراض سیاسی تلاش می کنند حیثیت آموزش و پرورش را در کشور زیرسوال ببرند.