پرخاشگری
پرخاشگری و خشونت دو آسیب اجتماعی در میان دانش آموزان ۱۷ دی ۱۳۹۷
 علیرضا مالک اشرفی؛

پرخاشگری و خشونت دو آسیب اجتماعی در میان دانش آموزان

معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی پرخاشگری و خشونت را دو آسیب اجتماعی در میان دانش آموزان این استان دانست.