مریم قربان زاده
آیین رونمایی از کتاب شهربانو ۲۰ دی ۱۳۹۷
در انتشارات به نشر برگزار شد؛

آیین رونمایی از کتاب شهربانو

جهان پا بیان کرد: در نمایش‌های مقاومت و تو حوزه تئاتر مقاومت واقعاً تو این سال ها که خودم حضور ذهن دارم  از حوزه نگارش و متون نمایشی که واقعاً بتواند با تماشاگر امروز ارتباط برقرار کندخیلی فقیر هستیم.