شهره بقائی هروی
نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری «پیچیدگی» ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
در گالری رادین حال برگزاری می باشد:

نمایشگاه گروهی عکس و نگارگری «پیچیدگی»

شهره بقائی: هنرمند نگارگری همواره می کوشد تا با گذشتن از صورت و ظاهر نمایان، بر پایه معرفت و کمال به حقیقت و باطن هستی راه یابد.