ساعد مشکی
نقد و بررسی کتاب دانشنامه دیزاین ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
در پردیس کتاب برگزار شد:

نقد و بررسی کتاب دانشنامه دیزاین

استاد مشکی بیان کرد:  از نظر من اهمیت این کتاب در این است که یک مسیر تاریخی را در دیزاین معرفی می کند یک تصویری از تاریخ دیزاین در جهان به شما نشان می دهد.