افشین شحنه تبار
در اروپا روی ترجمه گارد می گیرند ۱۵ دی ۱۳۹۷
افشین شحنه تبار گفت:

در اروپا روی ترجمه گارد می گیرند

مدیر انتشارات شمع و مه بیان کرد: سانسور و ممیزی که ما را گرفتار می کند، سبب شده است که آثار ما یک امضای خاص داشته باشد