اردوگاه
بکار گیری تمام ظرفیت های استان جهت ساماندهی کامل اتباع خارجی ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی:

بکار گیری تمام ظرفیت های استان جهت ساماندهی کامل اتباع خارجی

حسینی: باید تمام ظرفیت های استان را برای ساماندهی کامل اتباع خارجی بویژه اتباع غیرمجاز در خراسان رضوی به کار گرفته شود و این امر را به بهترین شکل به انجام برسانیم.