به گزارش ایران نیوز آنلاین به مناسبت 12آذر ماه روز معلولین نمایشگاه نقاشی فروغ زندگی برگزار شد.