دانشیار پژوهشکده مطالعات علوم انسانی افزود: این حضور راحت زنان و دختران و حضور بدن زنانه در شهر نتیجه کلان شهر شدن است. 

به گزارش ایران نیوز آنلاین؛ نشست سهم من از شهر از سلسله نشست های اندیشه شهر در دانشگاه فردوسی برگزار شد.

دکتر نعمت اله فاضلی انسان شناس و دانشیار پژوهشکده مطالعات علوم انسانی گفت: در شهرهای گسترش یافته منی که زن، مرد، کودک، سالمند، یک قومیت و یا یک مذهب هستم، این سوال را مطرح کنم که سهم من چیست؟ به نوعی از حق بر شهر حکایت می کند. هر انسانی در فضای شهری لاجرم حقوقی دارد.

دانشیار پژوهشکده مطالعات علوم انسانی افزود: زنانگی و مردانگی مولفه های وجودی همه انسان ها هستند. پرسشی که مطرح می شود: این شهر معاصر و شهری شدن معاصر و معاصریت شدن شهر در ایران چه تاثیری و تاثری با جنسیت دارد؟ مهم ترین چیز، شهری شدن در ایران است.

دانشیار پژوهشکده مطالعات علوم انسانی افزود:  در کمتر از صد سال جمعیت روستایی و عشایر ایران به جمعیت شهری و کلان شهری تبدیل شدند. این انقلاب شهری است که زیربنای همه انقلاب های دیگر است. این انقلاب شهری وکلان شهری در ایران معاصر، تمام بنیان زندگی ما را از دین، زبان، هنر،  فرهنگ، ساختارهای عاطفی، سبک زندگی و … همه را دگرگون کرده است.

دکتر نعمت اله فاضلی گفت: ما به نوعی در آخرین لحظه تاریخی پرتاب به این فضا هستیم.  ما در نتیجه این انقلاب شهری همه ساحت های وجودمان دگرگون شد. جامعه ایران به یک جامعه شهری تبدیل شده است. اگر ما هفت هزار سال سابقه اجتماعی را در نظر بگیریم از زمان تشکیل تمدن ها در بین النهرین و همچنین این صد سال اخیر را هم در نظر بگیریم و با هم مقایسه کنیم.

وی بیان کرد: این تغییر فرهنگ کمتر از ۳۰ دقیقه طول کشیده است. ما به سرعت نور تغییر کردیم. جامعه بازیچه دست مدیران  و رهبران سیاسی شده است. چنان به جامعه القا می کنند که جامعه ما سیاست است.

دانشیار پژوهشکده مطالعات علوم انسانی افزود: پیامدهای این دیدگاه این است که ندیدیم و نفهمیدیم چیزی که جامعه ما را متحول کرده است همان شهری شدن است.

وی بیان کرد: مهم نیست که زندگی روزمره ما مورد علاقه سیاست مداران است یا نه، آن چیزی که مهم است تجربه آدم ها در خیابان، خانه، زندگی واقعی آدم ها است. معنای واقعی زندگی برای انسان، زندگی روزمره شهری است.

دکتر نعمت اله فاضلی گفت: شیوه­ ی زندگی آدم ها تابع فضاهایی است که در آن زندگی می کنند. فضا یک محفظه تو خالی نیست، درست مثل هوایی است که تنفس می کنیم، اما دیده نمی شود. فضاهای شهری درست مثل هوا، از ذرات گوناگون تشکیل شده است. در ایران معاصر شهر فضا است. پس وقتی از عدالت صحبت می کنیم باید بگوییم عدالت شهری و به همین ترتیب برای اقتصاد ، تبعیض و… .

زنانگی و مردانگی

وی بیان کرد: یکی از مهم ترین فرآیندهای جامعه ما، تحول جنسیتی است. انقلاب جنسی در ایران رخ داده است. سه نیروی اصلی شهر، تکنولوژی، نظام اداری کل جوامع در حال توسعه را تغییر داده است. این سه نیرو هر کدام مکمل دیگری است.

دانشیار پژوهشکده مطالعات علوم انسانی افزود:  همه به نوعی آگاهانه یا ناخودآگاه برداشت هایی در پس ذهن از این دو واژه زنانگی و مردانگی داریم. این دو ساختار هستی هستند. این موضوع جدا از نر و مادگی است.

وی بیان کرد: وقتی از جنسیت صحبت می کنیم از مجموعه فرهنگ ها و سنت ها و عرف های ما صحبت می کنیم. باید ببینیم وقتی از زنانگی و مردانگی می گوییم چه کارهایی مجاز هستند و چه کارهایی منع می شود.

دکتر نعمت اله فاضلی گفت:  کجا طرد می شوند و کجا به میدان می آیند؟  جنسیت یک واژه رهایی بخش است. برای سرکوب ظلم و ستم است. به کمک واژه جنسیت می توان شهر را نقد کرد. میزان پیشرفت هر کشوری به برخورد آن کشور با جنسیت ربط دارد.

وی بیان کرد:  جنسیت نوعی تصور اجتماعی است. در نتیجه این شهری شدن در ایران، زنان توانسته اند در حوطه شهر قدم بزنند و ظاهر شودند.

دانشیار پژوهشکده مطالعات علوم انسانی افزود: این حضور راحت زنان و دختران و حضور بدن زنانه در شهر نتیجه کلان شهر شدن است.

وی بیان کرد: شهری شدن دیدگاه زنان خصوصی و مردان عمومی را شکسته است. کار دیگری که ایجاد شهرها کرد، دستکاری جزییات است.  مهم تر از آن اصل معنای جنسیت را دگرگون کرد. نوعی مدنیت جدید به وجود آورده است.

  • نویسنده : 9602218