به گزارش ایران نیوز آنلاین همایشی تحت عنوان حقوق شهرنشینی؛ پنجره ای به شهر انسانی در هتل پردیسان برگزار شد.