امیر حسین خداپرست عنوان کرد: : چاقو اگر خوب نبرد از منظر یونانیان چاقو نیست. از نظر یونانی ها هر پدیده یک کارویژه دارد.

به گزارش ایران نیوزآنلاین، جمعه بیست و پنجم آبان ماه جلسه ای به منظور نقدو بررسی کتاب فضیلت؛ بررسی های اخلاقی و معرفت شناختی، ترجمه امیرحسین خداپرست برگزار شد.

امیر حسین خداپرست گفت: ارسطو در مورد انسان می گوید انسان هم غایت خاصی دارد مثلا بیابان غایتی دارد که منجر به رشد می شود حیوانات غایتی دارند که باعث حرکت می شود و گیاهان نمی توانند حرکت کنند و فقط رشد می کنند و کارکرد انسان عقلانیت است که دیگران ندارند.

وی گفت:چاقو اگر خوب نبرد از منظر یونانیان چاقو نیست. از نظر یونانی ها هر پدیده یک کارویژه دارد.

وی افزود: غایت انسانی خصوصیت پایداری است از نظر ارسطو فضیلت ما را به پیش بردن زندگی عقلانی توانا می کند انسان ها همانند گیاهان رشد و مانند حیوانات حرکت میک نند البته این برای زندگی انسان کافی نیست و وقتی زندگی انسان پیش می رود که ما کارکرد خود را داشته باشیم.

وی اظهار کرد:فضیلت زندگی ما را از وجه انسانی بهتر می کند و به ما کمک می کند تا دوستی پیشه کنیم انسان فضیلت مند از نظر ارسطو کسی است که دوست خوب دارد دوستانی که انسان را به سمت تحقق کارکرد عقلانی هدایت می کند.فضیلت باعث می‌شود ما عشق و محبت داشته باشیم در کوچک ترین امور زندگی انسانی فضیلت باعث می‌شود همین کوچکنرین عملکردها و امورات را هم انسانی انجام دهیم.

امیر حسین خداپرست افزود: ما هم فضیلت اخلاقی داریم و هم فکری، اگر فضیلت اخلاقی داشته باشیم باعث می‌شود فضیلت های فکری هم داشته باشیم ارسطو به ما می‌گوید فضیلت حد وسط دو رذیلت است.فضیلت ها کمک می کند که ما به احساسات و عواطف خود جهت دهی داشته باشیم. فضیلت ها کمک می کند ما منشی داشته باشیم که احساسات و عواطف ما به سمت یک جهت دهی معقول برود.

وی گفت: در دوران جدید این دیدگاه غایت گرایانه ضعیف شد و با انقلاب علمی تقریبا فراموش شد ولی علاوه بر این دیدگاه هایی در اخلاق مطرح شد که با رای ارسطو متفاوت بود.

وی ادامه داد:دیدگاه ارسطویی در فلسفه اسلامی و مسیحی رایج بود و بعد تحت تاثیر قائده گرایی این دیدگاه به حاشیه رانده می‌شود و در قرن بیستم اخلاق و فضیلت بدون رنگ و بوی غایت گرایانه ارسطو احیا می‌شود و فیلسوفان بزرگی در این خصوص مطالب نوشتند.

حجت الاسلام سید علی طالقانی گفت:در حوزه ترجمه پیشرفت زیادی داشتیم این نسل جدید دقت و ساده‌نویسی را توأمان رعایت می‌کنند.نویسنده خوب این کتاب خانم اتر وی تالی که گویا اشاره نشد که ایشان در سال ۲۰۰۰ پی اچ‌دی گرفته و شاگرد ویلیام آستون بوده است.

وی گفت:بخش هم دیگر این کتاب بحث متافیزیک است بحث از ماهیت و چیستی فضیلت است این کتاب سه حوزه فلسفه معاصر را پوشش می‌دهد متافیزیک، معرفت‌شناسی و فلسفه اخلاق.ازاین‌جهت این کتاب کم نظیر است. از امتیازات این کتاب این است که خوش خوان است و برای حرفه ای ها جذاب است  و ساختار جذابی دارد و خواندن آن قبل از خواب خوب است چراکه باعث خواب فضیلت مندانه دیدن می‌شود.جمع فضایل در یک کتاب کم حجم یک فضیلت بزرگ است و به خانم وی تالی تبریک می گویم.