به گزارش ایران نیوز آنلاین، عضر روز سه شنبه مورخ نوزدهم تیر ماه مراسم اجرای موسیقی درمانی و آرامش ذهن در بنیاد کودک به همت علی غفورپور برگزار شد.